ปีการศึกษา ๒๕๕๙ นางสาวอุบล ผังรักษ์ ดำรงตำแหน่งผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ ตามใบอนุญาตเลขที่ จบ.๐๑๔/๒๕๕๓
(วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓) และนางสาวณัฐฐา สินบำรุง ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน โรงเรียนได้เปิดสอนการเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น (IEP)
ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๓ – ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ จำนวนอย่างละ ๑ ห้องเรียน