ปีการศึกษา ๒๕๖๑  โรงเรียนได้รับรางวัลองค์กรสถานศึกษาดีเด่น (Best Practices) ด้านการพัฒนาสังคมและสุขภาวะ สาขาความมั่นคงทางอาหาร
ประจำปี ๒๕๖๑ โดยคณะอนุกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.) เขตพื้นที่ ๖ 
  โรงเรียนได้รับตราพระราชทาน โรงเรียนคุณภาพมาตรฐานกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 
ในโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  โรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัย  ดำเนินการบริหารจัดการศึกษาโดยนักบวชหญิงคณะรักกางเขน แห่ง จันทบุรี  
 ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการคนปัจจุบัน คือ นางสาวอุบล ผังรักษ์  บริหารงานตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๓ จนถึงปัจจุบัน  และ  นางสาวณัฐฐา สินบำรุง

ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๙ จนถึงปัจจุบัน

โรงเรียนมีการพัฒนาและเจริญก้าวหน้าในทุกด้านอยู่เสมอทั้งในด้านการจัดการเรียนการสอน   การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์  การพัฒนาสื่อการเรียนรู้และ
 นวัตกรรม สื่อเทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เอื้อต่อการเรียนรู้  นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การเรียนรู้
  ตลอดจนบริการสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อเป็นสถานที่สำหรับให้การศึกษา ดำเนินการให้ทุนการศึกษาประเภทต่าง ๆ เป็นพิเศษสำหรับเด็กด้อยโอกาสและ
  ยากจนตามจิตตารมณ์ของผู้ตั้งคณะรักกางเขน แห่ง จันทบุรี อย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งมั่นพัฒนาเยาวชนให้เป็นผู้มีคุณธรรม  
  จริยธรรม  มีความรอบรู้และสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข