นางสาวอุบล  ผังรักษ์ ดำรงตำแหน่งผู้รับใบอนุญาต และผู้จัดการ ตามใบอนุญาตเลขที่ จบ ๐๑๔/๒๕๕๓ (วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓) และนางสาวศรีธารา รุ่งเรือง
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ได้เปิดการสอนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน ๑ ห้องเรียน และส่งเสริมการเรียนภาษาอังกฤษทุกระดับ
โดยสถาบัน THAmBRIT เป็นสถาบันพูดอังกฤษ สำเนียง CNN นอกจากนี้โรงเรียนยังได้เข้าร่วมเครือข่ายโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน โดยรับครูอาสาสมัครสอนภาษาจีน
จาก Hunban ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน ๒ คน  คือ Ms.Cao Ya Lei และ Ms. Geng Man ในวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ โรงเรียนได้ทำความร่วมมือกับ
สถาบันพัฒนาคุณภาพ วิชาการ (พ.ว.) เพื่อร่วมพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาตามแนวทางการเรียนรู้แบบเน้นกระบวนการตามแนว Backward Design
โดยใช้กระบวนการ GPAS เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET)แบบยั่งยืน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
นอกจากนี้โรงเรียนได้ทำสัญญาร่วมกับสถาบันวิจัยการเรียนรู้ ในการเข้าร่วมโครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(Excellent School Program) เพื่อพัฒนาการศึกษาระดับปฐมวัย ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและ เพื่อยกระดับความรู้ของนักเรียนให้มีความอัจฉริยะภาพสูงขึ้น           
ในวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ โรงเรียนได้ขออนุญาตเพิ่มห้องเรียนและขยายความจุสูงสุดในการรับนักเรียน รวมทั้งโรงเรียน จำนวน ๔๗ ห้องเรียน รับได้สูงสุดไม่เกิน ๒,๓๗๕ คน
  ตามใบอนุญาตเลขที่ จบ๐๐๕/๒๕๕๕ ปีการศึกษานี้มีนักเรียนจำนวน ๑,๓๑๙ คน คณะครูและบุคลากร จำนวน ๙๙ คน มีพนักงานและเจ้าหน้าที่นักการภารโรง จำนวน ๒๒ คน