นางสาวอุบล ผังรักษ์ มารับตำแหน่งผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ และนางสาวศรีธารา รุ่งเรือง รับตำแหน่งผู้อำนวยการ ในปีการศึกษานี้ทางโรงเรียน
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เพิ่มจำนวน๕๐เครื่อง สำหรับใช้ในการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนก้าวทันเทคโนโลยี และซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์อีก ๑๐ เครื่อง
สำหรับใช้ในการเรียนการสอนตามห้องประกอบการ เพื่อการบริหารจัดการที่มีศักยภาพ มีการปรับปรุงและเพิ่มเติมห้องอินเตอร์เน็ต สำหรับให้บริการนักเรียนเพิ่มอีก ๑ ห้อง
เพื่อให้นักเรียนใช้เวลาว่างแสวงหาความรู้ในช่วงพักกลางวันและตอนเย็นหลังเลิกเรียน และได้มีการจัดแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม คือ การเลี้ยงเป็ดไข่ การเลี้ยงหมูหลุม การเผาถ่าน
และทำน้ำส้มควันไม้ การสีข้าว การทำกระดาษรีไซเคิล และจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการปฏิบัติจริงด้านวิชาการ วิชาชีพ และวิชาชีวิต
สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข นอกจากนั้น ได้จัดทำห้องคหกรรมของโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนได้มีสถานที่ที่เหมาะสมในการฝึกปฏิบัติด้านอาหารในบริเวณ
ด้านข้างสนามบาสเก็ตบอล ในปีการศึกษานี้ มีจำนวนนักเรียน ๑,๒๘๐ คน มีคณะครูจำนวน ๙๒ คน มีพนักงานและนักการภารโรงจำนวน ๑๘ คน