ซึ่งเป็นปีการศึกษาแรก มีนางสาวอุบล ผังรักษ์เป็นผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ นางสาวมาลา ทัดมาลี เป็นครูใหญ่ และได้รับอนุญาต ให้เปิดทำ การสอน
เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ ตามใบอนุญาตเลขที่ จบ ๐๐๒ / ๒๕๔๗ โดยมีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น ๗๕๙ คน ในจำนวนนี้เป็นนักเรียนประจำ ๑๕ คน
แยกเป็นนักเรียนชาย ๑๑ คน และนักเรียนหญิง ๔ คน มีคณะครู ๕๖ คน โรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัย มีวัตถุประสงค์ที่จะให้การศึกษาแก่เยาวชนทุกคน
โดยไม่เลือก เชื้อชาติ และศาสนา มุ่งมั่นพัฒนาเยาวชนไทยให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรอบร ู้และสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข
โรงเรียนยังมีนโยบายพิเศษ ที่จะรับเด็กด้อยโอกาสและยากจน ด้วยการให้ทุนการศึกษา ค่าธรรมเนียมเพื่อพัฒนาการเรียน ค่าอาหาร ที่พัก อุปกรณ์การเรียน
และวัสดุของใช้ โดยใช้ชื่อว่า "นักเรียนทุนพ่อลัมแบรต์" โดยในปีการศึกษาแรกนี้ ได้รับนักเรียนทุน "พ่อลัมแบรต์" จากโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ไว้จำนวน ๔ คน โรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัย ได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศICT (Information Communication and Technology)
ซึ่งใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องแสวงหาความรู้ ให้นักเรียนสามารถหาความรู้จากโลกกว้าง เกิดการพัฒนาระบบการเรียนรู้ให้สมบูรณ์ขึ้น
มีการจัดทำห้อง Control สำหรับข้อมูลและติดต่อเพื่อส่งข้อมูลทางการศึกษาไปตามห้องเรียน ได้จัดซื้อเครื่องรับโทรทัศน์ Sumsung จอแบน ขนาด ๒๙ นิ้ว
ติดตั้งตามห้องเรียน จำนวน ๓๓ ห้อง