นางสาวอุบล  ผังรักษ์ ดำรงตำแหน่งผู้รับใบอนุญาต และผู้จัดการ ตามใบอนุญาตเลขที่ จบ ๐๑๔/๒๕๕๓ (วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓) และนางสาวศรีธารา รุ่งเรือง

ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ได้เปิดการสอนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน ๑ ห้องเรียน และส่งเสริมการเรียนภาษาอังกฤษทุกระดับ
โดยสถาบัน THAmBRIT เป็นสถาบันพูดอังกฤษ สำเนียง CNN นอกจากนี้โรงเรียนยังได้เข้าร่วมเครือข่ายโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน โดยรับครูอาสาสมัครสอนภาษาจีนจาก
Hunban ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน ๒ คน  คือ Ms.Cao Ya Lei และ Ms. Geng Manในวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ โรงเรียนได้ทำบันทึกตกลงความร่วมมือกับ
สถาบันพัฒนาคุณภาพ วิชาการ (พ.ว.) เพื่อร่วมพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาตามแนวทางการเรียนรู้แบบเน้นกระบวนการตามแนว Backward Design โดยใช้กระบวนการ
GPAS เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET)แบบยั่งยืน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ นอกจากนี้โรงเรียนได้ทำสัญญาร่วมกับ
สถาบันวิจัยการเรียนรู้ ในการเข้าร่วมโครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Excellent School Program)