นางสาวอุบล ผังรักษ์ ตำแหน่งผู้รับใบอนุญาต นางสาวศุภางค์ กูลมงคลรัตน์ ตำแหน่งผู้จัดการ และนางสาวมัลลิกา วรรณชัยวงศ์ ตำแหน่งครูใหญ่
ในปีนี้คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ได้ร่วมมือกันพัฒนาโรงเรียนให้เจริญก้าวหน้าในทุกๆ ด้าน เช่น ด้านอาคารสถานที่ จัดให้มีโรงเพาะชำ
ปลูกต้นไม้บริเวณโรงเรียนเสริมสร้างบรรยากาศให้ร่มรื่น เหมาะสำหรับจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนอกห้องเรียน
และเพื่อให้มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายในปีการศึกษานี้มีนักเรียนจำนวน ๑,๒๔๓ คน มีคณะครูจำนวน ๘๑ คน มีพนักงานและนักการภารโรงจำนวน ๒๔ คน
โรงเรียนผ่านการประเมินโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล (ปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐