มีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นจำนวนมาก ทางโรงเรียนจึงดำเนินการขอเพิ่มความจุนักเรียน และได้รับอนุญาตให้ขยายความจุในการรับนักเรียนเป็น ๓๐ ห้องเรียน
ให้รับนักเรียน ชายหญิงตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ได้ไม่เกิน ๑,๓๔๐ คน โดยมีนางสาวอุบล ผังรักษ์ ตำแหน่งผู้รับใบอนุญาต
และผู้จัดการ นางสาวมัลลิกา วรรณชัยวงศ์ มารับตำแหน่งครูใหญ่แทน มีนักเรียนจำนวน ๑,๐๖๒ คน มีคณะครูจำนวน ๖๘ คน
มีพนักงานและนักการภารโรงจำนวน ๒๔ คน