นางสาววิไล ภานุพันธ์ มารับตำแหน่งผู้รับใบอนุญาต และนางสาวจำนันท์ ไพรงาม ตำแหน่งผู้จัดการและผู้อำนวยการ ในปีนี้ทางโรงเรียนได้จัดบรรยากาศการเรียนการสอน
และแหล่งเรียนรู้นอกอาคารเรียนเพิ่มเติม คือ สวนภาษาอังกฤษ สวนคณิตศาสตร์ สวนวิทยาศาสตร์ และสวนภาษาไทย และได้ส่งเสริมในด้านการเรียนดนตรีไทย พื่อให้นักเรียนได้มีโอกาส
ศึกษาค้นคว้าหาความรู้และพัฒนาศักยภาพได้อย่างเต็มที่ และได้มีการก่อสร้างโรงซ่อมบำรุงและโรงเกษตร เเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนในการศึกษาหาความรู้
ในปีการศึกษานี้มีนักเรียนจำนวน ๑,๔๔๖ คน มีคณะครูจำนวน ๘๒ คน มีพนักงานและนักการภารโรงจำนวน ๒๑ คน