นางสาวอุบล  ผังรักษ์ ดำรงตำแหน่งผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ ตามใบอนุญาตเลขที่ จบ ๐๑๔ / ๒๕๕๓ (วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓)
และนางสาววันเพ็ญ  ไชยเผือก ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน โรงเรียนได้เปิดสอนการเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น (IEP) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๔
จำนวนอย่างละ ๑ ห้องเรียน และโรงเรียนได้ทำสัญญาเข้าร่วม "โครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากลภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" "Word-Class
Standard Kindergarten Under the Sufficiency Economy Principles Project" ระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
โรงเรียนได้รับรางวัลดีเด่น  “สถานศึกษาปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี”  ประเภทถ้วยรางวัล  โดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานคร
วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ โรงเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับมัธยมศึกษา โครงการประกวดจัดกิจกรรมค่านิยม ๑๒ ประการ เนื่องในวันฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ โดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน