นางสาวอุบล  ผังรักษ์ ดำรงตำแหน่งผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ ตามใบอนุญาตเลขที่ จบ ๐๑๔ / ๒๕๕๓ (วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓) นางสาวศรีธารา  รุ่งเรือง
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน โรงเรียนได้เปิดสอนการเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น (IEP) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน ๑ ห้องเรียนและ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ จำนวน ๑ ห้องเรียน และจัดทำห้องเรียน IEP จำนวน ๑ ห้องเรียน และได้จัดทำห้องพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้
อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น