นางสาวอุบล  ผังรักษ์ ดำรงตำแหน่งผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ ตามใบอนุญาตเลขที่ จบ ๐๑๔ / ๒๕๕๓ (วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓) นางสาวศรีธารา  รุ่งเรือง

ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน โรงเรียนได้เปิดสอนการเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น (IEP) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ จำนวนอย่างละ ๑ ห้องเรียน

โรงเรียนรับครูจีนอาสาสมัครสอนภาษาจีนจาก Hanban เป็นปีที่ ๔ จำนวน ๒ คน คือ Ms. Weng Xintao และ Ms. Wang Yifei และครูอาสาสมัครชาวฝรั่งเศสจากหน่วยงาน

DCC (Delegation Catholique pour la Cooperation) ประเทศฝรั่งเศส จำนวน ๒ คน คือ Ms.Mathilde FOYER และ Ms. Maissa BENMILOUD

           วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ โรงเรียนขออนุญาตเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้งโรงเรียน ขอเปลี่ยนแปลงจำนวนห้องเรีนชั้นอนุบาลและชั้นประมศึกษาปีที่ ๒

จากเดิมมี ๔ ห้องเรียน ขอปรับลดเหลือ ๓ ห้องเรียนและ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ จากเดิมมี ๓ ห้องเรียน ขอปรับเพิ่มเป็น ๔ ห้องเรียน เพื่อให้สอดคล้องกับจำนวนนักเรียน

ปีการศึกษา ๒๕๕๗ มีนักเรียนจำนวน ๑,๒๑๓ คน คณะครูและบุคลากรจำนวน ๙๕ คน

วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๗ โรงเรียนได้รับเกียรติบัตร “สถานศีกษาพอเพียง” ปีการศึกษา ๒๕๕๖ โดยกระทรวงศึกษาธิการ ณ หอประชุมพิฆเนศวร

          มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพฯ

  วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ โรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัย ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานด้าน ปฐมและประถมศึกษา-มัธยมศึกษา ตั้งแต่วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗   โรงเรียนรับครูอาสาสมัครชาวฝรั่งเศสจากหน่วยงาน    
  DCC  (Delegation Catholique pour la Cooperation) ประเทศฝรั่งเศส เพื่อสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียน