นางสาวศุภางค์ กูลมงคลรัตน์มารับตำแหน่งผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ นางสาววรนุช ประนอมมิตร ตำแหน่งครูใหญ่ครูใหญ่
ทางโรงเรียนได้ก่อสร้างอาคารเรียน หลังที่ และอาคารเอนกประสงค์สำหรับนักเรียนระดับอนุบาล ใช้ชื่ออาคารว่า "อาคารมารีอา" ในภาคเรียนที่ 2
โรงเรียนได้รับอนุญาตให้ขยายห้องเรียนสำหรับชั้นเตรียมอนุบาลจำนวน 1 ห้องเรียน ในปีนี้ทางโรงเรียนได้ส่งเสริมนักเรียนเป็นพิเศษในด้านสุนทรียศาสตร์
มีการสอนและเน้นในเรื่องดนตรีสากล เช่น การเล่นไวโอลีน การเล่นออร์แกน และการเล่นกีตาร์ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้
ใช้ความสามารถและพัฒนาศักยภาพที่มีให้ ้เด่นชัดขึ้น ในปีการศึกษานี้ มีนักเรียนจำนวน ๑,๓๔๘ คน มีคณะครูจำนวน ๘๔ คน
มีพนักงานและนักการภารโรงจำนวน ๒๔ คน