นางสาววิไล ภานุพันธ์ มารับตำแหน่งผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการและนางสาวศรีธารา รุ่งเรือง ตำแหน่งผู้อำนวยการ ในปีการศึกษานี้ทางโรงเรียนได้จัดซื้อคอมพิวเตอร์เพิ่ม
จำนวน ๕๕ เครื่อง และได้จัดขยายห้องเรียนคอมพิวเตอร์เพิ่ม ๑ ห้องเรียน สำหรับการเรียนการสอน เพื่อมุ่งเน้นเรื่องการก้าวทันเทคโนโลยีและได้จัดแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม คือ จัดทำสวนพืชสมุนไพร
ธนาคารขยะ โรงเพาะเห็ด และการทำแปลงผักสวนครัว เพื่อปลูกฝังและปลุกจิตสำนึกให้นักเรียนมีความเข้าใจและปฏิบัติตามในเรื่อง ของเศรษฐกิจพอเพียงในปีการศึกษานี้มีนักเรียน
จำนวน ๑,๓๙๐ คน มีคณะครูจำนวน ๙๐ คน มีพนักงานและนักการภารโรงจำนวน ๑๙ คน