ปรัชญา : คุณธรรมนำการศึกษาเพื่อพัฒนาตนเองและสังคม คำขวัญ : วินัยดี ศึกษาเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม คติพจน์ : รัก เมตตา ซื่อสัตย์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ ๑๒ - ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ - สอบกลางภาคเรียน
วันที่ ๑๘ - ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ - สีฬาสีภายในโรงเรียน
วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ - กีฬาสี Sport Day