ปรัชญา : คุณธรรมนำการศึกษาเพื่อพัฒนาตนเองและสังคม คำขวัญ : วินัยดี ศึกษาเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม คติพจน์ : รัก เมตตา ซื่อสัตย์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ - หยุดเรียนวันอาสาฬหบูชา
วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ - หยุดเรียนวันเข้าพรรษา
วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ - กิจกรรมบูรณาการเสริมสร้างการเรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง ระดับอนุบาลปีที่ ๑ - มัธยมศึกษาปีที่ ๓
วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ - หยุดเรียนชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ร.๑๐