ปรัชญา : คุณธรรมนำการศึกษาเพื่อพัฒนาตนเองและสังคม คำขวัญ : วินัยดี ศึกษาเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม คติพจน์ : รัก เมตตา ซื่อสัตย์

 

 

วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๐

 

 

วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐

วันที่ ๓๐ - ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐

ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่๑

ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐

(นักเรียนแต่งกายชุดนักเรียน)

เปิดภาคเรียน ๒

กีฬาสีภายใน อโศกสปันเกมส์