สถานศึกษาปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี  โดยกรมสวัสดิการแรงงานและสังคม